Participatiemanagement-artikel

Participatiemanagement

Een synthese van interim management, advies en coaching.

In de wereld van het organisatieadvies zie je steevast drie onderling gescheiden activiteiten opduiken: advies, interim management en coaching. Elk ervan heeft zijn eigen focus, maar kent tegelijk ook elementen van de andere twee. Aan deze overlap wordt in de advieswereld echter nauwelijks aandacht besteed. Men beschouwt de drie activiteiten elk op zich als een specialisme en laat ze door los van elkaar opererende acteurs uitvoeren. Dat riep bij Pafort & Partners de vraag op of deze benadering de beste manier is om een organisatie te bedienen. Zou een combinatie van advies, interim management en coaching in één werkwijze niet méér vruchten kunnen afwerpen dan elk afzonderlijk doet? Zou zo’n benadering mogelijk, wenselijk, en effectiever kunnen zijn voor zowel opdrachtgever als adviesbureau?

Voor de sector van het Hoger Onderwijs waarin wij werkzaam zijn, lijkt dat wel degelijk het geval te zijn. Logisch, want de adviseur heeft vanuit het managementperspectief bezien in een instelling niet alleen met vorm en inhoud te maken, maar vooral met mensen, die in die vorm en met die inhoud werken. Het zijn altijd mensen die om extern advies over de organisatie vragen, die anderen vragen om voor een periode in de organisatie op te treden, of die door externen worden begeleid in het eigen functioneren. Het is juist bij mensen dat deze drie elementen samenkomen. En dus heeft ook de adviseur – of hij (1) nu coach, interimmer of alleen consultant (2) is – in meerdere of mindere mate met alle drie te maken: de interim manager met de coach (denk aan de implementatie van een reorganisatie), de adviseur met interim manager (denk aan een advies over de inrichting van de organisatie), en de coach met de adviseur (denk aan de begeleiding van een leidinggevende).

Helaas wordt deze overlap door opdrachtgevers en adviesbureaus naar onze mening te weinig geëxpliciteerd en benut. Gevolg is dat het externe bureau op de grenzen van zijn opdracht stuit en méér voor zijn opdrachtgever zou kunnen betekenen dan hij feitelijk doet. Gevolg is ook dat de opdrachtgever die méér wil dan bijvoorbeeld alleen advies, een nieuw opdrachttraject in moet.

Pafort & Partners wil vooral de combinatie van de genoemde drie elementen uitbuiten ten voordele van de opdrachtgever. Natuurlijk alleen waar de opdrachtgever dat ook wil en natuurlijk alleen wanneer dat ook zinvol is. In dit artikel gaan we verder in op deze werkwijze, die wij participatiemanagement noemen en waarin wij advies, interim management, en coaching met elkaar verbinden. Wij doen dit aan de hand van een oorspronkelijke adviesopdracht, waarbij de aspecten van interim en coach steeds nadrukkelijker naar voren kwamen. Maar eerst gaan wij in op de drie werkwijzen afzonderlijk en de raakvlakken die zij gemeenschappelijk hebben.

Zie voor het volledige artikel de pdf.

Een artikel van: