Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van deze website. U hebt de disclaimer geaccepteerd, als u de site bezoekt.

Aansprakelijkheid
Pafort & Partners besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door gebruiker aan ons middels onze website of anderszins langs elektronische weg.

Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ons via deze website. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wij garanderen niet dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze disclaimer prevaleren de algemene voorwaarden.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer deze website hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door ons niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Pafort & Partners, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pafort & Partners of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan links naar onze website weer te geven.

Verzamelde gegevens
Als u iets bestelt, vragen wij u naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: het doorgeven van deze gegevens aan de door u gekozen instelling voor behandeling. Wij verstrekken deze gegevens zonder uw toestemming niet aan andere instellingen. Verder leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor de beveiliging van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om de gebruiksbeleving te optimaliseren en voor statistische doeleinden. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Inzage en verbetering
Op uw verzoek geven wij u inzicht in de gegevens die wij over u verwerken. Daarbij kunt u altijd aanvullingen of verbeteringen aan ons doorgeven.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Disclaimer of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen via de contactpagina.