de specialisten voor hoger onderwijs

stier-rechts
Expertise

Dankzij onze jarenlange, maar nog immer frisse ervaring in beleid, management en bestuur in het hoger onderwijs kunnen wij u een gedegen expertise aanbieden bij het aanpakken van vraagstukken in uw organisatie.

Meer

Bij ons bent u aan het goede adres voor vraagstukken over bedrijfsvoering, sturing, en kwaliteitszorg. En dat geldt zeker, wanneer ze gerelateerd zijn aan vragen over integraal en bestuurlijk management. Wij stellen onze expertise voor u beschikbaar in de vorm van interim management, onderzoek en advies.

Maar ook als u antwoorden zoekt op specialistische vragen, kunnen wij u van dienst zijn. Wij beschikken over een select team van senior-specialisten, die ook hun expertise graag voor u inzetten.

Werkwijze

Wij voeren uw opdrachten in goed overleg met u uit. En als vanzelfsprekend zijn wij onafhankelijk in onze analyse en oordeelsvorming.

Meer

De integriteit en duurzaamheid van uw organisatie en de menselijke verhoudingen daarbinnen vormen voor ons het ijkpunt van onze interim-activiteiten en adviezen.

Wij baseren onze adviezen op feitenonderzoek en op interviews met u en uw medewerkers. Wij maken grondige analyses die wij als een synthese van onze bevindingen in een advies aan u voorleggen.

En heeft u een kleinere opdracht met een spoedeisend karakter? Ook dan kunt u bij ons terecht. Wij werken snel en kunnen dankzij onze interne samenwerking snel leveren.

stier-links
Resultaten

Wij garanderen u dat onze interim werkwijze en onze adviezen niet alleen in lijn liggen met uw opdracht, maar dat u daarmee ook richting kunt geven aan verdere bestuurlijke actie binnen uw organisatie.

Meer

Een advies aan u of een interim-periode bij u is, wat ons betreft, nog geen resultaat. De bestuurlijke impact ervan vinden wij ook van belang en wij willen deze dan ook graag met u nagaan. En na verloop van enige tijd nemen wij bij wijze van nazorg met u door of u ook daadwerkelijk van resultaat wil spreken.

De stier als thema

Ons thema is de bronzen stier vanwege zijn kracht, robuustheid en doorzettingsvermogen. Het licht reflecteert elk van beide stieren links en rechts op ons logo op een onorthodoxe wijze, waardoor zij en hun schaduwen in verschillende richtingen kijken om zo een zo breed mogelijk perspectief te krijgen. Beide stieren zijn bovendien identiek aan elkaar en staan tegenover elkaar, zodat elk in kritische reflectie naar de ander en dus naar zichzelf kijkt.

Pafort & Partners voor Hoger Onderwijs

voorbereiding, uitvoering, nazorg

voor u, met u

degelijk, snel, effectief

meer dan 80 jaar ervaring

 adviseurs, interim managers, specialisten

creatief, rationeel, humoristisch, menselijk

Ons Werk

Hier vindt u een uiteenzetting van de wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn, en verder een kort overzicht van opdrachtgevers voor wie wij hebben gewerkt en de voor hen uitgevoerde opdrachten. Voor meer en gedetailleerder informatie kunt u met ons contact opnemen en hier treft u onze algemene voorwaarden aan.

“Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :  Pafort & Partners behandelt alle tijdens onderzoek verkregen informatie vertrouwelijk en deelt deze niet met anderen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Tijdens de opdracht verkregen informatie over personen deelt Pafort & Partners nooit met anderen, ook niet na voltooiing van het onderzoek.”

Organisaties waarin professionals werkzaam zijn, zoals instellingen voor Hoger Onderwijs, stellen hoge eisen aan u als direct verantwoordelijke bestuurder of manager. Professionals dragen immers hun eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid en willen tegelijk ook invloed op het organisatiemanagement uitoefenen. Dankzij onze jarenlange ervaring als bestuurders, directeuren, interim-managers en adviseurs aan universiteiten en hogescholen hebben wij de nodige expertise opgebouwd in de omgang met en organisatorische sturing van professionals. Vanuit deze expertise kunnen wij u behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen die zo typerend zijn voor de professionele organisatie en die grotendeels voortkomen uit het gegeven dat de zelfstandige professional tegelijk ook een gewone werknemer is, met wie u een werkgeversrelatie hebt.

Voor diverse instellingen voor Hoger Onderwijs hebben wij zowel advies- als interim-opdrachten uitgevoerd. Hoger Onderwijs is immers onze focus. Dat neemt niet weg dat wij in een aantal gevallen ook ingaan op vragen die van elders komen. Hieronder treft u een lijst van alle tot nu toe door ons uitgevoerde opdrachten.

Bekijk opdrachten

ADVIEZEN

 • Aan een landelijke instelling over de knelpunten in de participatie van de betrokken universiteiten en hogescholen
 • Over het concept bedrijfsplan van een postacademisch, facultair instituut
 • Over de dienstverlening en inrichting van een facultair onderwijsbureau
 • Aan een universitair instituut op het gebied van leermiddelen over zijn ontwikkelingsmogelijkheden
 • Over een reorganisatie van een faculteit
 • Over ontwikkelingsmogelijkheden van een taleninstituut in een faculteit
 • Over de organisatie van en de structurele samenwerking binnen een non-profitbedrijf
 • Betreffende de voorgenomen samenvoeging van twee afdelingen in een faculteitsbureau
 • Over de organisatie van en samenwerking binnen een universitair instituut
 • Aan een afdeling P&O van een faculteit
 • Over wensen bij de inrichting van de organisatie en mogelijkheden van financiële groei van een facultair instituut voor post academisch onderwijs
 • Over de positie van en ondersteuning door een afdeling onderwijsondersteuning van een faculteitsbureau

INTERIM MANAGEMENT en ONDERSTEUNING

 • Interim-directoraten bedrijfsvoering bij een verschillend aantal faculteiten (Biologie, Geneeskunde, Natuur- & Sterrenkunde, Farmacie, Archeologie)
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een verschillend aantal universitaire onderzoeksinstituten
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een onderzoeksinstituut van de KNAW
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering van een universitair facilitair bedrijf
 • Begeleiden van een herhuisvestingsproject van een faculteit
 • Begeleiden van een project ter overheveling van een instituut naar een andere faculteit
 • Doorlichten en kantelen van een onderwijsinstituut in een faculteit
 • Begeleiden van een accreditatieproces voor een aantal opleidingen in een faculteit
 • Begeleiden van een intern evaluatie- en een extern visitatieproces bij een faculteit
 • Ondersteunen van een strategische commissie van een faculteit op het gebied van ICT en Recht
 • Uitvoeren van een audit bij een communicatie-afdeling van een faculteitsbureau

COACHING en OVERIG

 • Coachen gedurende enige jaren van een directeur van een non profit-instelling
 • Coachen van een directeur van een profit-instelling
 • Opzetten en uitvoeren gedurende enige jaren van een benchmark van faculteiten
 • Opzetten van een project om detacheringconstructies van medewerkers tussen faculteiten te vereenvoudigen
 • Project van samenwerken tussen twee universiteiten op het gebied van twee deeltijdopleidingen
 • Midterm evaluatie van de herinrichting van de financiële functie van een organisatie voor de verstrekking van onderzoeksubsidies
 • Visitator bij een aantal opleidingen van Hogescholen
 • Voorzitterschap van een universitaire commissie ter inventarisatie van de effecten van de nieuw(st)e bekostiging.
 • Lezing in Zuid-Afrika over traditioneel en West-Europees leiderschap
Bekijk opdrachtgevers

HOGER ONDERWIJS

 • Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Gezamenlijke Rechtenfaculteiten van de universiteiten van Amsterdam (UvA, VU), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, en Tilburg
 • Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie
 • Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Universiteit Leiden, Leiden Institute of Physics
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Universiteit Utrecht, Faculteit Farmacie
 • Universiteit Utrecht, Holding BV
 • Universiteit Utrecht, Topselectgroep

AAN HOGER ONDERWIJS GELIEERDE ORGANISATIES

 • HBO Raad
 • KNAW, Huygens ING
 • NWO, Den Haag
 • SURF

OVERIG

 • Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling, Utrecht
 • Manege de Ruif, Amsterdam
 • Ministerie van Financiën van de Westkaap, Kaapstad, Zuid-Afrika

de specialisten voor hoger onderwijs

Onze Producten

Allocatiemodellen

De interne verdeling van middelen gaat in onderwijsorganisaties dikwijls gepaard met problemen die voorkómen hadden kunnen worden. Discussies over de verdeling van schaarste zijn beladen en zij kosten, in een poging met alle betrokkenen tot overeenstemming te komen, vaak nodeloos veel tijd. En een oplossing wordt ook niet altijd gevonden.

Meer

Ervaring
Een evenwichtige verdeling van middelen is geen sinecure. Wij hebben in de afgelopen decennia een schat aan ervaring opgedaan met het actualiseren, aanpassen, ontwerpen en implementeren van verdeelmodellen, die kunnen bogen op een breed draagvlak, een duidelijk voorspellende waarde hebben, en zo relatieve rust in de organisatie kunnen brengen.

Parameters
Bij het (her)ontwerpen, maar ook bij het modificeren van toewijzings- en verdeelmodellen speelt de keuze van parameters een dominante rol. Hierbij komen tal van vragen naar voren. Welke factoren moeten we in ogenschouw nemen? Kunnen relevante data objectief worden verzameld? Dient het model (nieuwe) incentives te hebben, en zo ja welke? Wat is de relatie met de middelentoekenning op hogere bestuurlijke niveaus? Faciliteert het model (financiële) meerjarenplanning? Wordt gekozen voor geld of personeelsformatie etc. Antwoorden op deze vragen resulteren in een scala aan factoren die kunnen worden meegewogen, zoals bijvoorbeeld op facultaire niveau de volgende: in- en doorstroom van studenten, rendementen, gerealiseerde studiepunten, diploma’s, werkvormen, voorbereidingstijden, groepsgroottes, maar ook aantallen promoties, personeelsratio’s, de impact van overige geldstromen, opslagen, stimuleringsgelden e.d. En dat alles bij voorkeur gedifferentieerd naar aard van de faculteit, de opleiding of het type onderzoek. Bekende factoren die zelfs in sterk vergelijkbare situaties en afhankelijk van de cultuur van de organisatie zeer verschillend kunnen en moeten worden toegepast.
Wij ontwikkelen op en voor alle organisatieniveaus in universiteiten, hogescholen en andere onderwijsorganisaties modellen die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Acceptatie
Mogelijk nog belangrijker dan het model zelf is de wijze waarop het binnen de organisatie landt. Omdat veel verdeelsystemen een complex karakter hebben, kan de middelentoekenning verworden tot een ver-van-ons-bed show. Voor de acceptatie van de uitkomsten, of het nu gaat om een aanpassing van het model of een volledig nieuwe opzet, is dat een slechte zaak. Randvoorwaarde voor een succesvolle invoering is dat diegenen bij het ontwerpen van het model betrokken worden, die ook met de gevolgen ervan te maken krijgen: bij de parameterkeuze en bij het tempo en de wijze van invoering. Het creëren van draagvlak – hoe breder, hoe beter – is immers essentieel voor de uiteindelijke acceptatie van de middelenverdeling zelf. Met deze procesmatige benadering zijn wij meer dan vertrouwd.

Wij staan garant voor de aanpassing, ontwikkeling en geslaagde invoering van een transparant verdeelmodel dat op een breed draagvlak in de organisatie mag rekenen. Dat brengt met zich mee dat de professionals, docenten en onderzoekers, zich kunnen concentreren op die taken waarin hun echte kracht ligt: het verzorgen van innovatief onderwijs en het verrichten van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.

Benchmark

Een benchmark is, ideaaltypisch, een algemeen aanvaarde, best practice binnen een branche van organisaties waaraan elke organisatie in die branche zijn eigen prestaties en processen kan relateren. Bij benchmarking worden de prestaties en processen van organisaties in een branche vergeleken met behulp van specifieke indicatoren, en gerelateerd aan de voor elke indicator vastgestelde standaard of best practice.

Meer

Dit geeft elke organisatie de mogelijkheid om haar positie ten opzichte van andere organisaties in de branche te bepalen, een beter inzicht te krijgen in de dynamiek die de processen en prestaties van individuele organisaties in de branche beïnvloedt, en haar eigen processen bij te stellen ter verbetering van de prestaties.

Het hoger onderwijs kenmerkt zich door een grote gelijkvormigheid van bedrijfsprocessen. In dit licht bezien is het ontbreken van duidelijke benchmarks waaraan de individuele instellingen hun eigen processen en prestaties kunnen toetsen opmerkelijk. Als er al wordt gewerkt met indicatoren is dat meestal, omdat deze een bepalende rol spelen in de bekostiging van de instellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat instellingen voor hoger onderwijs veel te winnen hebben bij benchmarks, en vooral bij het proces van benchmarking.

Voor benchmarking is wel het één en ander nodig. Er moeten voor elk bedrijfsproces indicatoren worden vastgesteld die voor alle instellingen eenduidig zijn, en vooral: er moet op uitgebreide schaal data worden verzameld en bewerkt. Dit alles vraagt om een methodische aanpak en om een grote precisie van werken. Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met benchmarking in het hoger onderwijs, en kennen de weg door alle fases van het proces: branche-analyse, identificatie van benchmark-indicatoren, dataverzameling en data-analyse, en benchmarkbepaling.

Voor u als opdrachtgever kunnen wij zowel op instellingsniveau als op het niveau van faculteiten en instituten een benchmark uitvoeren. De opzet daarvan ontwikkelen wij uiteraard in goed overleg met u. En de resultaten geven u niet alleen per individuele organisatie een goed beeld van de positie in de branche, maar komen ook de kwaliteit en kwantiteit van de bedrijfsinformatie ten goede, zo leert onze ervaring.

Samengevat komt het erop neer dat  wij u een set kengetallen aanleveren die voor de betrokken organisaties in onderling perspectief gelden, vergezeld van een analyse van deze kengetallen. Als achtergrondmateriaal geven we de vastgestelde parameters, waaraan de data beantwoordt, en een overzicht van de data zelf.

Team

Drs. Mark Klein

PARTNER

Mr. drs. Mark Klein heeft verschillende bestuurs- en directiefuncties uitgeoefend aan een aantal universiteiten en zodoende een langdurige en brede ervaring opgebouwd in de bedrijfsvoering van het Hoger Onderwijs.

Meer

Hij heeft een scherp oog voor de relatie van deze bedrijfsvoering en de primaire processen van onderwijs en onderzoek en is in staat integraal management op soepele wijze vorm te geven. Hij heeft zich daarbij toegelegd op het verbinden van bestuurlijke strategieën aan de uitvoeringspraktijk.

Zijn belangstelling ligt vooral bij bestuurlijke advisering, in het bijzonder over strategische vraagstukken van bedrijfsvoering, management en organisatie, bij projectadvisering en bij beleidsvorming op het snijvlak van bedrijfsvoering en primair proces.  Hij kenmerkt zich door een vriendelijk – stevige aanwezigheid en scherp analytische vermogen.

Mark Klein studeerde Sociale Wetenschappen en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Kees Pafort

PARTNER

Drs. Kees Pafort heeft, als zelfstandig interim manager en organisatieadviseur, bij verschillende Nederlandse universiteiten uiteenlopende bestuurs- en directiefuncties uitgeoefend , o.a. aan de faculteiten Archeologie, Biologie, Economie, Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid en Ruimtelijke Wetenschappen.

Meer

Hij heeft door zijn brede ervaring het vermogen om organisaties snel te doorgronden, bestuurlijke en financiële knelpunten te onderkennen & weg te nemen. Hij is in staat grootschalige veranderingen, waaronder ingrijpende reorganisaties, succesvol af te ronden. Een van zijn hobby’s is het ontwerpen én implementeren van complexe verdeelmodellen.

In zijn hart is Kees vooral interim manager, met een eigen stijl, analytisch, met humor en gevoel voor verhoudingen. Zijn kracht schuilt in het –in nauwe samenwerking met de professionals– inrichten en aansturen van organisaties, met een open oog voor de kwaliteiten van de mensen die het werk doen.

Kees Pafort studeerde Biologie (Genetica) met Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Michiel Angenent MPA

PARTNER

Drs. Michiel Angenent MPA heeft diverse functies op het bestuursniveau van de Universiteit Utrecht uitgeoefend en was directeur van de faculteiten Wiskunde & Informatica, Letteren, en Geesteswetenschappen.

Meer

In het openbaar basisonderwijs is hij momenteel voorzitter van twee Raden van Toezicht en lid van een stichtingsbestuur; verder is hij voorzitter van visitatiecommissies bij woningcorporaties en voorzitter van de Rekenkamer Echt-Susteren..

Hij heeft zich als coach ontwikkeld en is zeer wel in staat managers participerend te begeleiden. Zijn focus is governance en de inrichting van de planning- en controlcyclus, met accent op verantwoording en kwaliteitszorg.

In het werk ligt zijn hart vooral bij bestuur, organisatie, planning en structuur. Hij kenmerkt zich door zijn humoristisch – kritische opstelling, waarbij hij niet schroomt dieper gaande vragen aan de orde te stellen; zijn specialiteit ligt in onderwerpen als governance, strategie, organisatie, en cultuur.

Michiel Angenent studeerde Wijsbegeerte en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, en Bestuurskunde aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

de specialisten voor hoger onderwijs

Specialisten

Wij stellen met trots onze specialisten voor:

Pafort & Partners concentreert zich op advies bij en ondersteuning van integraal management. Dat is immers waar wij goed in zijn. Toch gaan wij ook in op ‘geïsoleerde’ opdrachten, dat wil zeggen opdrachten die bijvoorbeeld slechts één bepaald managementinstrument betreffen of waarin sprake is van een specifiek gerichte opdracht. Het betreft dan meestal meer gespecialiseerd werk en om dat aan te pakken kunnen wij contact leggen met specialisten die zich aan ons gelieerd hebben. Het gaat dan om specialistenwerk op het gebied van financiële administratie, treasury, bedrijfskunde, communicatie, ICT en vormgeving, HR-beleid en –uitvoering, regels en procedures, coaching en mediation. Wij stellen daarom met trots onze specialisten voor, naar wie wij voor gespecialiseerd werk graag zullen doorverwijzen.

Drs. Els Lemaire,

voor internationalisering en internationale wervingsplannen.

Els heeft ruim vijftien jaar ervaring in internationalisering van het Hoger Onderwijs. Ze werkte in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Nederland. Ook in de commerciële sector deed ze als producent van internationale business to business congressen in Londen ervaring op.

Meer

Els heeft een uiterst pragmatische en positieve instelling en een bewezen ‘track record’ in het opbouwen en onderhouden van strategische internationale netwerken.De specialisatie waarvoor Els zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is internationalisering op alle niveaus in het Hoger Onderwijs en de ontwikkeling van effectieve internationale wervingsplannen (ook voor een beperkt budget).Els Lemaire is een internationaal opgeleide onderwijs- en marketingspecialist. Zij studeerde Engels aan de Universiteit Utrecht, Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam, Government and International Studies aan de University of South Carolina, en American History aan de University of Sussex.

Drs. Ard Lucassen,

voor financiën, bedrijfskunde en economie.

Ard is als Senior Consultant verbonden aan BDO Consultants B.V. Hij voert opdrachten uit voor zowel profit als non-profit organisaties. Ard opereert op het snijvlak van de bedrijfskunde en de bedrijfseconomie.

Meer

Door deze combinatie is Ard zeer goed in staat complexe situaties vanuit diverse perspectieven te benaderen. Hij heeft ruime ervaring in financieel management, procesverbetering en controlling vraagstukken. Ook het identificeren en operationaliseren van strategische doelstellingen, het schrijven van beleidsplannen en uitvoeren van haalbaarheidsstudies behoren tot zijn competentie. Binnen de non-profitsector heeft Ard diverse opdrachten uitgevoerd voor het universitaire en hbo onderwijs. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in de sector woningcorporaties.

De specialisatie waarvoor Ard zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is financiën en bedrijfskunde/-economie

Ard studeerde Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht. Zie ook: BDO

Luuk ten Hoeve,

voor internetgerelateerde concepten.

Luuk heeft als creative director op het gebied van internetcommunicatie een uitgebreide portfolio opgebouwd van inhoudelijk vaak sterk verschillende projecten. Hij is sinds 1995 werkzaam bij diverse bureaus met opdrachten in de commerciële en de non-profit sector.

Meer

Kenmerkend voor zijn werk, dat altijd internetgerelateerd is, is het vernieuwende karakter van de concepten, zowel voor wat betreft de inhoudelijke als de technische mogelijkheden. De afgelopen zestien jaar heeft Luuk zich gespecialiseerd in de mobiele variant van internet, zoals deze wordt gebruikt op smartphones en tablets. Sinds 2010 is hij officieel iOS ontwikkelaar en directeur van zijn eigen bedrijf. Hij heeft meerdere iPhone en iPad apps geproduceerd.

De specialisatie waarvoor Luuk zich aan Pafort & Partners verbonden heeft, is het ontwikkelen en realiseren van internetgerelateerde concepten.

Luuk ten Hoeve studeerde aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam met autonome multimedia als hoofdvak. Zie ook…Lukemac3000

Drs. Antoinette Thijssen,

voor communicatie en cocreatie.

Antoinette is een zeer ervaren strategisch communicatieadviseur en communicatiemanager, afgestudeerd als filosoof en journalist. Ze heeft vooral gewerkt voor organisaties met een publieke taak

Meer

Antoinette helpt organisaties en instituten bij het vormgeven en uitvoeren van hun communicatiestrategie. Storytelling, pro-actief mediabeleid, sociale media en schrijven zijn haar specialismen.
Wetenschap voor beleid, maatschappelijke impact en waardecreatie, kenniscocreatie en citizen science zijn onderwerpen die haar speciale aandacht hebben. De specialisatie waarvoor Antoinette zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is communicatie en cocreatie.

Antoinette is een zeer ervaren strategisch communicatieadviseur en communicatiemanager, afgestudeerd als filosoof en journalist. Ze heeft vooral gewerkt voor organisaties met een publieke taak

Mr. Jantien Haveman,

voor HRM en ambtenarenrecht

Jantien heeft ruime ervaring op het gebied van HRM en ambtenarenrecht. Als senior-adviseur HRM bij de Universiteit Utrecht adviseert zij het management over zowel individuele personele kwesties als HRM-beleid.

Meer

In haar functie van juridisch adviseur vertegenwoordigde zij eerder zowel de UvA als de UU in gerechtelijke procedures en adviseerde zij in bezwaarprocedures.

Jantien combineert haar kennis op beide gebieden bij haar advisering over en bemiddeling in complexe personele geschillen. Daarbij stuurt zij aan op duurzame maatwerkafspraken met oog voor de wederzijdse belangen en mogelijkheden. Zij maakt daarvoor gebruik van haar praktische en creatieve vermogen en een afgeronde mediationopleiding.

De specialisatie waarvoor Jantien zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is HRM en ambtenarenrecht.

Jantien studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Linda van der Wal

een beknopt overzicht.

Linda van der Wal heeft in de ruim twaalf jaar dat zij als zelfstandig trainer en coach werkt duizenden slimme professionals geholpen om hun impact te vergroten, met meer plezier samen te werken en een volgende stap in hun loopbaan te zetten.

Meer

Met haar achtergrond in sociale wetenschap brengt ze eenvoud in complexe vraagstukken. Ze reikt wetenschappelijke onderbouwde handvatten aan, die praktisch toepasbaar worden gemaakt, waardoor hetgeen je leert direct resultaat oplevert in jouw dagelijkse werk. Zo kunnen jij en jouw mensen niet alleen veel meer bereiken, maar ook met veel meer plezier problemen oplossen en kansen pakken.

Klanten van Linda zijn onder andere:
– UMCG
– Gelre Ziekenhuizen
– Universiteit Utrecht
– Universiteit Twente
– Tactus Verslavingszorg
– Schouten en Nelissen
– Danthe

Talent laten schitteren

In 2010 is ze gestart met het project Invloed vanuit kracht, met als doel professionals handvatten te geven om invloed te krijgen en trouw te blijven aan zichzelf, om zo bij te dragen aan organisaties waarin alle talent tot zijn recht komt. Uitgangspunt is dat juist diversiteit zorgt voor meerwaarde. Aan het project werkt een denktank van professionals mee en is een raad van inspiratie verbonden met onder andere hoogleraren Yvonne Benschop (organisational behaviour) en Marko Hekkert (innovatie en duurzaamheid). Uit het project dit project is het boek Kantoorgeheimen voort gekomen en ontstond ook de inspiratie voor dit event.

Herman Wijffels over Kantoorgeheimen:

Het ten volle benutten van alle potentie op de werkvloer is cruciaal voor organisaties. Dit boek biedt medewerkers en leidinggevenden een uitstekende handreiking om het beste uit zichzelf te halen en van daaruit het verschil te maken wat zo nodig is in deze tijd.

Website

Dr. Monique de Vries,

voor personal coaching (m.n. in verstoorde arbeidsrelaties).

Monique is zelfstandig coach, adviseur en interim manager. Na staffuncties in wetenschapsbeleid resp. researchmanagement in het AMC is zij twaalf jaar faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht (Farmacie, Diergeneeskunde).

Meer

Zij heeft brede beleidsmatige kennis van Life Sciences en veel ervaring met complex integraal management op het snijvlak van onderzoek, onderwijs èn klinische zorg. Sterk in het oplossen van huisvestingsproblematiek. Haar aanpak kenmerkt zich door strakke sturing op inzet en beheer van middelen enerzijds, en aandacht voor de mens en zijn talenten anderzijds. Bij organisatie- en efficiencyvraagstukken blijft de menselijke maat haar uitgangspunt.

De specialisatie waarvoor Monique zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is personal coaching en begeleiding bij het vlot trekken van verstoorde arbeidsrelaties.

Monique de Vries studeerde Farmacie aan de Universiteit Leiden en is er in 1991 gepromoveerd in de farmaceutische technologie.

Drs. Frank van den Hoek QC,

voor bedrijfsvoering, planning en control.

Frank van den Hoek heeft een achtergrond in bedrijfsvoering en planning en control. Hij heeft ervaring met aansturing van grote (onderwijs-)organisaties. Bij twee verschillende Nederlandse universiteiten is hij directeur Financiën geweest.

Meer

Hij is bij beide instellingen betrokken geweest bij organisatieveranderingen waarbij de verdeling van taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds een belangrijke rol speelde. Als consultant is hij ook actief geweest bij verschillende HBO-instellingen en ROC’s. Daarbij richtte de opdrachten zich op instellingsbrede financiële vraagstukken maar ook op vragen ten aanzien van sturing en governance. Hij heeft brede ervaring met het onderwijsveld waarbij de focus steeds heeft gelegen op optimale facilitering van het primaire proces. Frank voert ook opdrachten uit binnen het gemeentelijke sociaal domein. Opdrachtgevers waarderen hem om zijn gedegen en diepgaande analyses waarbij hij de eigenheid van de betreffende organisatie niet uit het oog verliest.

Projecten van onze specialisten,

een beknopt overicht.

Een overzicht van ons specialistenwerk op het gebied van financiële administratie, treasury, bedrijfskunde, communicatie, ICT en vormgeving, HR-beleid en –uitvoering, regels en procedures, coaching en mediation.

Meer
 • Advies aan een faculteit bij aanvraag voor programmasubsidie uit de tweede geldstroom
 • Advies over aanpak internationalisering van onderwijs en onderzoek bij een HBO business school
 • Advies over de communicatie-aanpak voor een effectief verandertraject in een faculteit
 • Advies over profilering en interne communicatie voor een ondersteunende dienst van een universiteit
 • Advies over en begeleiding bij herinvoering van logistieke processen bij een instelling in de zorgsector
 • Advies over vrijwilligersbeleid en onderzoeken van vrijwilligerstevredenheid bij een instelling in de zorgsector
 • Coachen van een afdelingsmanager in het MBO
 • Coachen van en klankbord voor een stafmedewerker Hogeschool bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid
 • Communicatie-advies ten behoeve van studentenwerving en binding van een Hogeschool
 • Communicatieve procesbegeleiding van teams bij het opstellen van visie, strategie en tactische vertaling naar het plan van aanpak
 • Doorlichten van en advies over een onderdeel bedrijfsvoering bij een instelling in de zorgsector
 • Doorlichten van en advies over een bedrijfsbureau van een stichting voor primair onderwijs
 • Doorlichten van de interne communicatie van de organisatie in een Hogeschool, gemeente of zorginstelling
 • Opzet en begeleiding van een project internationalisering en internationale studentenwerving bij een grote HBO instelling
 • Profilering en klantbinding met behulp van website en sociale media voor een goede doelen organisatie
 • Project communicatie ten behoeve van een strategisch EU-project van universiteiten
 • Uitoefenen van een interim coördinatorschap vrijwilligerswerk bij een instelling in de zorgsector
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) onderwijs- en examenreglementen voor een faculteit
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) van de website van een executive search bureau voor het hoger onderwijs